Regulaminy

REGULAMIN SPA oraz WARUNKI REZERWACJI

1.      W celu rezerwacji zabiegów prosimy o kontakt z recepcją SPA pod numerem: 604 266 03455 231 34 34 lub osobiście.
2.      Prosimy o przybycie do SPA 15 min przed planowanym zabiegiem
3.      W przypadku spóźnienia czas zabiegu może być krótszy, jeżeli są zarezerwowane kolejne zabiegi.
4.      Całkowicie bezpłatna rezygnacja z zabiegu jest możliwa tylko 12 godz przed jego rozpoczęciem. W przeciwnym wypadku gość zostanie obciążony kosztem zabiegu.
5.      Goście hotelowi korzystający ze SPA mogą obciążyć swój rachunek hotelowy za wszystkie zakupione usługi i produkty. Pozostali goście zostaną poproszeni o uregulowanie płatności za wybrane usługi po zakończonym zabiegu.
6.      Do zabiegów zapewniamy ręcznik, szlafrok oraz jednorazowe obuwiei bieliznę.
7.      SPA to strefa ciszy i relaksu, dlatego prosimy o przestrzeganieponiższych zasad:
- pozostawienie telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, odbiorników radiowych i muzycznych w szatni,
- w strefie zabiegowej prosimy o zachowanie ciszy,
- prosimy o nie wnoszenie żywności, napoi i alkoholu oraz przestrzeganie zakazu palenia i spożywania alkoholu,
- ze SPA nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.
8 .BARDZO PROSIMY O REZERWACJĘ SAUN MIN. 1 GODZINĘ PRZED  PLANOWANYM WEJŚCIEM - 604 266 034

REGULAMIN BASENU HOTELU SPA SREBRNY DZWON ***

 1. Basen jest dostępny dla gości hotelowych wg ustalonych z recepcjąopłat oraz dla gości z zewnątrz wg cennika korzystania z kompleksubasenowego.
 2. Przed wejściem na halę basenu użytkownicy zobowiązani są do skorzystania z przebieralni, tj. do zamiany obuwia na czyste obuwie plażowe, pozostawienia okryć wierzchnich, przebrania się w strójkąpielowy/kąpielówki.
 3. Strój kąpielowy dla kobiet może być jedno lub dwuczęściowy.
 4. Osobom korzystającym z basenu i/lub jacuzzi zaleca się noszenie czepka.
 5. W szatni należy pozostawić urządzenia mogące ulec uszkodzeniu (telefony komórkowe, zegarki itp.) oraz elementy o ostrychkrawędziach mogące stanowić zagrożenie (biżuteria). Zaleca się pozostawianie cennych przedmiotów w domu lub w pokoju hotelowym celem zmniejszenia ryzyka kradzieży. Za rzeczy zaginione lub skradzione obsługa Hotelu Spa Srebrny Dzwon*** nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Przed wejściem na teren hotelowego Spa  należy zapoznać sięz niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie hotelowego Spa.
 7. Przed skorzystaniem z kompleksu basenowego należy skorzystaćz prysznica oraz dokonać dezynfekcji stóp.
 8. Z prysznica należy korzystać po każdorazowym skorzystaniu z toalety.
 9. Na teren kompleksu basenowego zabrania się wnoszenia żywności, napojów oraz elementów/artykułów ostrych, niebezpiecznych, a wszczególności szklanych (w tym kosmetyków w szklanychopakowaniach).
 10. Zabrania się korzystania z kompleksu basenowego dzieciom do lat 10 bez opieki osoby dorosłej.
 11. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
 12. Dzieci mogą korzystać z basenu tylko pod opieką opiekuna prawnego.
 13. Z basenu nie wolno korzystać osobom które:
  • są nietrzeźwe lub są pod pływem środków odurzających
  • są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych
  • chorują na górne drogi oddechowe lub posiadają trudnościw oddychaniu
  • posiadają niezagojone rany lub choroby skóry np. grzybica, liszaje
  • są uczulone na środki dezynfekujące
  • posiadają choroby układu wydalania
  • cierpią na choroby związane z niewydolnością układu krążenia
  • cierpią na padaczkę
  • chorują na choroby zakaźne
 14. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, powinny korzystaćz basenu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia. Hotel Spa Srebrny Dzwon*** nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniemz basenu przez te osoby.
 15. Na terenie kompleksu basenowego kategorycznie zabrania się:
  • biegania,
  • skoków do wody,
  • spożywania napojów alkoholowych
  • spożywania żywności oraz żucia gumy,
  • wszczynania fałszywych alarmów,
  • pozostawiania małych dzieci bez opieki,
 16. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
 17. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność poniesie opiekun dziecka.

REGULAMIN ŚWIATA SAUN HOTELU SPA SREBRNY DZWON

 1. Prawo do samodzielnego korzystania z sauny i łaźni mają Klienci, którzy ukończyli 18 rok życia.
 2. Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny i łaźni tylko pod opieką rodziców.
 3. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami metodycznymi korzystania z sauny i łaźni parowej oraz z instrukcją obsługi łaźni.
 4. W przypadku wykupienia całej sauny lub łaźni przez jednego Klienta recepcja - kasa nie sprzeda kolejnych miejsc.
 5. Wejście do sauny i łaźni jest dozwolone wyłączniew odpowiednim i czystym zmiennym obuwiu - klapkach.
 6. Każdy klient otrzyma ręcznik do korzystania na strefie mokrej orazw świecie saun.
 7. W kabinie sauny i łaźni zabrania się stosowania własnych olejków zapachowo-eterycznych i innych środków.
 8. Sauna i łaźnia powinny być wykorzystywane zgodnie z ichprzeznaczeniem, wyłącznie jako forma odnowy biologicznej. Nie wolno niszczyć wyposażenia i zanieczyszczać kabiny sauny i łaźni oraz natrysków.
 9. Obsługa Hotelu Spa Srebrny Dzwon*** ma prawo i obowiązek kontroli czystości i sprawności urządzeń sauny i łaźni w każdej chwili, nawetw czasie korzystania z sauny lub łaźni przez Klientów.
 10. Zabrania się wnoszenia do sauny i łaźni ostrych przedmiotów, własnego sprzętu oraz spożywania alkoholu, posiłków.
 11. Podczas pobytu w saunie i łaźni Klient jest zobowiązany do stosownego, kulturalnego zachowania.
 12. Klienci, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających i dopingowych, będą wypraszani z sauny i łaźni.
 13. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.
 14. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 15. Kąpiel w saunie suchej rozpoczyna się od ław niskich stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia, na ławach można siedzieć lub leżeć.
 16. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2-3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącejz opuszczonymi nogami.
 17. Stosować stopniowe ochłodzenie organizmu, gdyż gwałtowne ochładzanie ciała jest szkodliwe.
 18. Po saunie należy wypocząć około 20-30 minut. Celowe jest piciew umiarkowanych ilościach (około 0,5-1l) wód mineralnych lub soków.
 19. W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.
 20. Przestrzeganie regulaminu pozwoli na sprawną realizację programui obsługę naszych Klientów oraz zachowanie przyjemnej relaksującej atmosfery.

Regulamin Programu Lojalnościowego

Zasady korzystania z „Karty Stałego Klienta ”

I. Wprowadzenie
1. Program lojalnościowy „Karty Stałego KlientaSPA” organizowany jest przez Hotel Spa Srebrny Dzwon  z siedzibą w Tolkmicku , Kadyny 31
2. Program „Karty Stałego Klienta SPA” jest skierowany dla osób korzystających z usług oferowanych w  Spa Srebrny Dzwon
3. Program Lojalnościowy ma na celu nagradzanie Klientów korzystającychz usług  Spa Srebrny Dzwon
4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania programu „Karty Stałego Klienta Spa” jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników Regulamin programu „Karty Stałego Klienta SPA”obowiązuje od chwili jego ogłoszenia.
5. Karta Stałego Klienta to plastikowa karta, przypisana do Klienta (Uczestnika), która służy jako dowód uczestnictwa w Programie.
6. Uczestnik Programu  to osoba korzystająca z usług Spa Srebrny Dzwon (Klient), która przystąpiła do Programu Lojalnościowego na podstawie niniejszego Regulaminu.

II. Postanowienia Ogólne

1. Uczestnik gromadzi punkty na Karcie Stałego Klienta za zakup każdej usługi wykonywanej w Spa Srebrny Dzwon, a następnie może je wymienić na darmowe zabiegi w Spa Srebrny Dzwon na zasadach opisanych w niniejszymRegulaminie.
2. Punkty i prawa związane z programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami Programu.
3. Punkty zebrane na karcie nie podlegają wymianie na gotówkę. Prawo do korzystania z Karty i do wymiany punktów przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

III. Uczestnictwo
1. Do Programu może przystąpić osoba pełnoletnia.
2. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście a jegouczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
3. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną Kartę w Programie.
4. Aby przystąpić do Programu należy udostępnić dane osobowe do Karty Zabiegowej Klienta w sposób  kompletny i zgodny z prawdą oraz korzystaćz usług świadczonych w  Spa Srebrny Dzwon 
5. Wraz z otrzymaniem Karty Klient zostanie poinformowany o RegulaminieProgramu. Pełny tekst Regulaminu dostępny jest Spa Srebrny Dzwon oraz na stronie internetowejwww.spakadyny.pl

IV. Karta

1. Każdy Uczestnik  przystępujący do Programu otrzymuje Kartę Stałego Klienta. 
2. Każdemu uczestnikowi przysługuje jedna Karta Stałego Klienta.
3. Karta umożliwia Uczestnikowi gromadzenie punktów przyznawanych za zakup usług świadczonych w Spa Srebrny Dzwon według zasad opisanych poniżej.
4. Karta umożliwia Uczestnikowi wymianę zgromadzonych punktów na kupon podarunkowy  według zasad opisanych poniżej.
5. Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Spa Srebrny Dzwono utracie Karty.
6. W przypadku braku powiadomienia Spa Srebrny Dzwon o utracie lub kradzieży karty, Spa Srebrny Dzwon nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty.
7. Punkty zbierane na Karcie Stałego Klienta przez Uczestnika są ważne przez okres 1 roku, licząc od dnia założenia Karty. Po upływie powyższego terminu, nie wymienione dotychczas punkty stracą swoją ważność i zostanąanulowane.

V. System przyznawania punktów
1. Spa Srebrny Dzwon zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi punkty za zakup usług świadczonych przez  Spa Srebrny Dzwon
2. Ilość punktów zależna jest od ceny za daną usługę. Za każdą wydaną złotówkę przysługuje 1 punkt.
3. Spa Srebrny Dzwon zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeliczania punktów.
4. Punkty są nabijane na Kartę podczas płatności za usługę i wyłącznie po okazaniu Karty Stałego Klienta pracownikowi Spa Srebrny Dzwon                                                         
5. W sytuacji, gdy Uczestnik nie posiada przy sobie  Karty Stałego Klienta punkty za daną usługę nie zostaną naliczone.
6. W przypadku reklamacji usługi punkty przyznane za tą płatność będą anulowane.
7. Program Lojalnościowy nie łączy się  z innymi Promocjami

VI. Wymiana punktów na darmowe zabiegi
1. Uczestnikowi przysługuje prawo wymiany zebranych punktów  na następujące nagrody:
·         300 pkt wejście na strefę mokrą i do świata saun
·         500 pkt fish Spa pedicure
·         900 pkt kąpiel z olejkiem arganowym
·         1500 pkt Manicure Spa de lux
·         2000 pkt Oxybrazja
·         2500 pkt Rytuał zabiegowy Aroma Spa
2. Punkty zebrane na koncie Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę ani nie mogą być odstąpione przez Uczestnika osobom trzecim (
 3. Darmowy zabieg realizowany po uprzedniej rezerwacji w Spa Srebrny Dzwon ). Kwota musi być zrealizowana jednorazowo.
 
VII. Zablokowanie konta
1. Spa Srebrny Dzwon może zablokować konto Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego regulaminu, podał nieprawdziwe dane osobowe lub podał się za inną osobę.
2. Z chwilą zablokowania konta Uczestnika zebrane na Karcie punkty zostaną unieważnione.
4. W każdym momencie Uczestnik może zrezygnowaćz uczestnictwa w Programie. W tym celu niezbędne jest poinformowanieo tym pracownika recepcji Spa Srebrny Dzwon


VIII. Zakończenie lub zawieszenie Programu
1.Spa Srebrny Dzwon zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili.
2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu  Spa Srebrny Dzwon poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej www.spakadyny.pl
3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane punkty na darmowe zabiegi pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość. W przeciwnym razie punkty zostaną unieważnione.

IX. Ochrona danych osobowych
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Hotel Spa Srebrny Dzwon w celach statystycznych oraz marketingowych .dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Uczestnicy Programu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3. Uczestnikbędzie informowany drogą pocztową, sms-ową bądź mailowąo aktualnie prowadzonych akcjach promocyjnych w Spa Srebrny Dzwon, pod warunkiem, że poda takie dane zostając uczestnikiem programu lojalnościowego.