Regulamin korzystania z saun na terenie SPA „Srebrny Dzwon”  

Wszystkie osoby, które korzystają z saun w strefa SPA „Srebrny Dzwon” podlegają poniższemu regulaminowi:

W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała która wydala pot. Do sauny najlepiej chodzić ok 2h po posiłku, jelita i pęcherz opróżnić. Jeżeli nogi i ręce są zimne - ogrzać je przed wejściem. Nie wchodzić do sauny w stresie i zmęczonym – zbytnie obciążenie serca, mniejsza skuteczność. Pobyt w saunie ma własności oczyszczające ciało z toksyn, poprawiające krążenie i wyrabiające odporność na choroby.

1. Sauny są integralną częścią kompleksu SPA „Srebrny Dzwon” i obwiązują w niej przepisy Regulaminu ogólnego Basenu oraz niniejszego Regulaminu.

2. Przed wejściem do kabin saun należy się zapoznać z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z usług kąpieli w saunach.

3. Zakup biletu uprawniającego do korzystania ze strefy mokrej (basen, jacuzzi i świat saun) jest równoznaczny z tym, że użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów oraz poleceń i informacji, udzielanych przez obsługę Basenu.

4. Z saun mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z tego typu zabiegów. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie kierownictwo Hotelu SPA „Srebrny Dzwon” nie ponosi odpowiedzialności.

5. Z saun nie mogą korzystać osoby cierpiące na jakąkolwiek dolegliwość skórną i inne choroby zgodne z przeciwwskazaniami lekarza (np. przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica, choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolności nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne).

6. Kobiety w ciąży lub te, które podejrzewają że mogą być w ciąży, przed wizytą w saunie powinny skontaktować się ze swoim lekarzem. W pierwszych miesiącach ciąży wysoka temperatura może powodować groźne uszkodzenia płodu.

7. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w saunie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

8. Nie wolno korzystać z sauny pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

9. Każda osoba korzystająca z saun powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie

przeciwwskazań do korzystania z tej formy rekreacji.

10. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi obiektu SPA „Srebrny Dzwon”.

11. We wszystkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezzwłocznie powiadomić obsługę SPA „Srebrny Dzwon”.

12. Na terenie saun w SPA „Srebrny Dzwon”  obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w stanie wskazującym na stan intoksykacji, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających: żucia gumy i spożywania pokarmów; wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów; hałasowania, przeszkadzania użytkownikom przebywającym na terenie saun.

 

15.W saunach zabrania się:

a) wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń służących do rejestrowania obrazu lub dźwięku;

b) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych tj. dysza w saunie rzymskiej (parowej) oraz kamienie w saunie fińskiej (suchej)

DOTYKANIE I NIE ZACHOWNIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI GROZI POPARZENIEM !!!

c) wchodzenia na elementy konstrukcyjne sauny nieprzeznaczone do tego celu;

d) niszczenia i uszkadzania wyposażenia;

e) nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe;

f) korzystania z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych.

16.Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

17. SPA „Srebrny Dzwon”  nie odpowiada za rzeczy i przedmioty, które zostały pozostawione w saunie.

18. Teren SPA „Srebrny Dzwon”  jest monitorowany w sposób ciągły a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminów obowiązujących na terenie SPA „Srebrny Dzwon”  oraz instrukcji pracowników SPA „Srebrny Dzwon”. SPA „Srebrny Dzwon”  gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych czy godności użytkowników.

19. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania.

W PRZYPADKU POGORSZENIA SAMOPOCZUCIA PODCZAS

POBYTU W SAUNIE LUB JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI

ZDROWOTNYCH NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM !!!